ស្មាតហូម

គ្រប់គ្រងផ្ទះទាំងមូលដោយប្រើទូរស័ព្ទដៃតាមរយៈ IOTX Smart Home

គ្រប់គ្រងផ្ទះទាំងមូលដោយប្រើទូរស័ព្ទដៃតាមរយៈ IOTX Smart...

ផ្ទះជាជម្រកដ៏សំខាន់សម្រាប់មនុស្សគ្រប់គ្នា ដូចនេះការរៀបចំផ្ទះដើម្បីធានាសុវត្ថិភាព...