ផ្សារលក់រាយ

បង់មុនត្រឹមតែ៣០%ប៉ុណ្ណោះអ្នកនឹងក្លាយជាម្ចាស់វីឡាលំហែកាយជាយក្រុងដ៏ទាន់សម័យ

បង់មុនត្រឹមតែ៣០%ប៉ុណ្ណោះអ្នកនឹងក្លាយជាម្ចាស់វីឡាលំហែកាយជាយក្រុងដ៏ទាន់សម័យ

ក្នុងឱកាសពិសេសនេះ បុរីមីនីវីឡាភ្នំរាប បានផ្តល់ជូននូវតម្លៃពុំធ្លាប់មានសម្រាប់អតិថិជន...

ចាំអង្កាល់ទៀត! មីនីវីឡាផ្តល់ការបញ្ចុះតម្លៃរហូតដល់ ៣.០០០ដុល្លារអាមេរិក

ចាំអង្កាល់ទៀត! មីនីវីឡាផ្តល់ការបញ្ចុះតម្លៃរហូតដល់ ៣.០០០ដុល្លារអាមេរិក

ដើម្បីសម្រួលបន្ទុករបស់ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជា ក្នុងការទទួលបានលំនៅឋានមួយសមរម្យ គម្រោងមីនីវីឡា...