គ្រឿងចក្រ

អ្នកជំនាញពន្យល់ពីអត្ថប្រយោជន៍នៃការរៀបចំឃ្លាំងទំនិញបែបស្តង់ដារ ខណៈតម្រូវការឃ្លាំងកើនឡើង

អ្នកជំនាញពន្យល់ពីអត្ថប្រយោជន៍នៃការរៀបចំឃ្លាំងទំនិញបែបស្តង់ដារ...

ទន្ទឹមនឹងកំនើនសេដ្ឋកិច្ច អាជីវកម្មបម្រើឲ្យវិស័យឃ្លាំងទំនិញបានដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការស្តុក...

ក្រុមហ៊ុនហូឡង់បង្ហាញរ៉ូឡូកិនដី ដើរដោយអគ្គីសនីដំបូងគេក្នុងលោក

ក្រុមហ៊ុនហូឡង់បង្ហាញរ៉ូឡូកិនដី ដើរដោយអគ្គីសនីដំបូងគេក្នុងលោក

ក្រុមហ៊ុន Royal Bam ទើបតែបង្ហាញរ៉ឡូដំណើរការដោយថាមពលអគ្គីសនីដំបូងលើលើលោក របស់ខ្លួននៅក្នុងការដ្ឋានសាងសង់ផ្លូវមួយកន្លែង...

តម្រូវការគ្រឿងចក្រក្នុងវិស័យសាងសង់មានការថមថយ

តម្រូវការគ្រឿងចក្រក្នុងវិស័យសាងសង់មានការថមថយ

ក្នុងឆ្នាំ ២០២០​នេះ តម្រូវការ​ប្រើប្រាស់​គ្រឿង​ចក្រ​សម្រាប់​វិស័យសាងសង់​ហាក់នមានកា​រថមថយ​បន្តិច...

ហេតុអ្វីកសិករត្រូវជ្រើសរើសម៉ាស៊ីនភ្ជួរដី នីកាថិច (NIKATEC)?

ហេតុអ្វីកសិករត្រូវជ្រើសរើសម៉ាស៊ីនភ្ជួរដី នីកាថិច (NIKATEC)?

ម៉ាស៊ីនភ្ជួររាស់ដី អាចប្រើប្រាស់បានជិត ១០ប្រភេទ ដែលអាចតភ្ជាប់ជាមួយនឹងឧបករណ៍បន្ទាប់បន្សំ...

ហេតុអ្វីក្រុមហ៊ុនវិនិយោគលើគម្រោងសាងសង់ គួរយល់ដឹងពីស្ថាពភាពដី?

ហេតុអ្វីក្រុមហ៊ុនវិនិយោគលើគម្រោងសាងសង់ គួរយល់ដឹងពីស្ថាពភាពដី?

ក្រុមហ៊ុនវិនិយោគគម្រោងសាងសង់ គួរយល់ដឹងពីស្ថាពភាពដី មុនសម្រេចចិត្តទិញ ឬសាងសង់សំណង់អគារដែលអាចទទួលបានផលចំណេញខ្ពស់។