ច្បាប់

តើកិច្ចសន្យាជួលទីតាំងផ្តល់អត្ថប្រយោជន៍អ្វីខ្លះដល់អាជីវកម្ម?

តើកិច្ចសន្យាជួលទីតាំងផ្តល់អត្ថប្រយោជន៍អ្វីខ្លះដល់អាជីវកម្ម?

នៅក្នុងទិដ្ឋភាពជំនួញ ទីតាំងគឺជាកត្តាស្នូលមួយក្នុងចំណោមកត្តាសំខាន់ៗដទៃផ្សេងទៀត ដែលអាចនាំឲ្យអាជីវកម្ម...

គណៈវិស្វករកម្ពុជាស្នើឲ្យវិស្វករទាំងអស់សិក្សាឲ្យបានស៊ីជម្រៅពីច្បាប់សំណង់

គណៈវិស្វករកម្ពុជាស្នើឲ្យវិស្វករទាំងអស់សិក្សាឲ្យបានស៊ីជម្រៅពីច្បាប់សំណង់

ហេតុអ្វីបានជាវិស្វករទាំងអស់ត្រូវសិក្សាឲ្យបានស៊ីជម្រៅពីច្បាប់សំណង់កម្ពុជា?

គណៈវិស្វករកម្ពុជា ជូនដំណឹងឲ្យវិស្វករចុះឈ្មោះចូលរួមវគ្គបណ្តុះបណ្តាលពីច្បាប់សំណង់លើកទី២

គណៈវិស្វករកម្ពុជា ជូនដំណឹងឲ្យវិស្វករចុះឈ្មោះចូលរួមវគ្គបណ្តុះបណ្តាលពីច្បាប់សំណង់លើកទី២

គណៈវិស្វករកម្ពុជា ជូនដំណឹងឲ្យវិស្វករចុះឈ្មោះចូលរួមវគ្គបណ្តុះបណ្តាលពីច្បាប់សំណង់លើកទី២

លោក ជា សុផារ៉ា៖ ក្រើនរំឭកអ្នកសិក្សាប្លង់ កុំបណ្តោយឱ្យម្ចាស់សំណង់ សង់គ្មានបទដ្ឋានបច្ចេកទេស

លោក ជា សុផារ៉ា៖ ក្រើនរំឭកអ្នកសិក្សាប្លង់ កុំបណ្តោយឱ្យម្ចាស់សំណង់...

លោក ជា សុផារ៉ា៖ អ្នកសិក្សាប្លង់ កុំបណ្តែតបណ្តោយឲ្យការសាងសង់សំណង់ផ្សេងៗគ្មានបទដ្ឋានបច្ចេកទេសច្បាស់លាស់ឲ្យសោះ

ជា សុផារ៉ា៖ ជំរុញអ្នកវិជ្ជាជីវៈក្នុងវិស័យសំណង់អនុវត្តច្បាប់សំណង់ឲ្យតឹងរ៉ឹងបំផុត

ជា សុផារ៉ា៖ ជំរុញអ្នកវិជ្ជាជីវៈក្នុងវិស័យសំណង់អនុវត្តច្បាប់សំណង់ឲ្យតឹងរ៉ឹងបំផុត

រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងរៀបចំដែនដី នគរូបនីយកម្ម និងសំណង់ ជំរុញជាថ្មីម្តងទៀត ដល់អ្នកវិជ្ជាជីវៈក្នុងវិស័យសំណង់ដែលបានចុះបញ្ជីទំាងអស់នៅទូទាំងប្រទេស...

លោក ជា សុផារ៉ា៖ ក្រសួងនឹងចាត់វិធានការផ្នែកច្បាប់បើសំណង់់ណាមួយ ដែលមិនគិតគូរពីផ្ទៃបៃតង

លោក ជា សុផារ៉ា៖ ក្រសួងនឹងចាត់វិធានការផ្នែកច្បាប់បើសំណង់់ណាមួយ...

ក្រសួងរៀបចំដែនដី នគរូបនីយកម្មនិងសំណង់ នឹងចាត់វិធានការច្បាប់ លើសំណង់សាងសង់គ្រប់ប្រភេទណា...

ពន្ធលើអចលនទ្រព្យត្រូវបង់នៅពេលណា ហើយអត្រាពន្ធចំនួនប៉ុន្មាន?

ពន្ធលើអចលនទ្រព្យត្រូវបង់នៅពេលណា ហើយអត្រាពន្ធចំនួនប៉ុន្មាន?

ពន្ធលើអចលនទ្រព្យនេះ ត្រូវបានបង្កើតឡើងកាលពីឆ្នាំ២០១០ និងបានដាក់ឱ្យអនុវត្តនៅឆ្នាំ២០១១...

ពន្ធលើអចលនទ្រព្យត្រូវបង់នៅពេលណា ហើយអត្រាពន្ធចំនួនប៉ុន្មាន?

ពន្ធលើអចលនទ្រព្យត្រូវបង់នៅពេលណា ហើយអត្រាពន្ធចំនួនប៉ុន្មាន?

ពន្ធអចលនទ្រព្យ ត្រូវបានរដ្ឋាភិបាល តាមរយៈអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារ ប្រមូលក្នុងមួយឆ្នាំម្តង...