ព័ត៌មាន និង ទូរគមនាគមន៏

ក្រុមហ៊ុនAmazon សង់មន្ទីរពីសោធន៍ផ្ទាល់ខ្លួនសម្រាប់ធ្វើតេស្ដ៍កូវីដ-19 ជូនបុគ្គលិក

ក្រុមហ៊ុនAmazon សង់មន្ទីរពីសោធន៍ផ្ទាល់ខ្លួនសម្រាប់ធ្វើតេស្ដ៍កូវីដ-19...

ក្រុមអ្នកស្រាវជ្រាវ វិស្វករកុំព្យូទ័រ និង អ្នកជំនាញផ្សេងៗទៀតរ Amazon បានផ្អាកការងារប្រចាំថ្ងៃរបស់ខ្លួន...

អាល្លឺម៉ង់បំប្លែងសំរាម ជាអ៊ីដ្រូសែនសម្រាប់ផ្គត់ផ្គង់ការដឹកជញ្ជូនសាធារណៈ

អាល្លឺម៉ង់បំប្លែងសំរាម ជាអ៊ីដ្រូសែនសម្រាប់ផ្គត់ផ្គង់ការដឹកជញ្ជូនសាធារណៈ

តាមរយៈគម្រោងមួយមានឈ្មោះថា «Power-to-Gas» ទីក្រុង របស់អាល្លឺម៉ង់ Wuppertal បានប្រើប្រាស់សំរាមដើម្បីផលិតជាឧស្ម័នអ៊ីដ្រូសែនសម្រាប់ចាក់រថយន្តក្រុងសាធារណៈ។