ព្រឹត្តិការណ៍

ដើម្បីជួយនិស្សិតក្រីក្រ! អង្គការ Lighthouse ប្រកាសរកដៃគូឧបត្ថម្ភក្នុងកម្មវិធីសប្បុរសធម៌នៅខែកក្តដា

ដើម្បីជួយនិស្សិតក្រីក្រ! អង្គការ Lighthouse ប្រកាសរកដៃគូឧបត្ថម្ភក្នុងកម្មវិធីសប្បុរសធម៌នៅខែកក្តដា

កម្មវិធីសប្បុរសធម៍មួយរបស់អង្គការសប្បុរសធម៍ Lighthuse Clup Cambodia កំពុងប្រកាសរកដៃគូឧបត្ថម្ភសម្រាប់ដំណើរការកម្មវិធីសប្បុរសធម៍នៅពាក់កណ្តាលខែកក្តដានេះ...