ជីវប្រវត្តិ

ផលិតផលប្រេងកូឡានិងប្រេងខ្យល់រូបនាគព្រួសភ្លើងរបស់កម្ពុជា បានបោះជំហានទៅកាន់ទីផ្សារបរទេស

ផលិតផលប្រេងកូឡានិងប្រេងខ្យល់រូបនាគព្រួសភ្លើងរបស់កម្ពុជា...

ប្រេងកូឡានិងប្រេងខ្យល់រូបនាគព្រួសភ្លើងនេះ បានផលិតឡើងជាមួយរុក្ខធាតុដើមក្នុងស្រុកដែលរួមបញ្ជូល មើមប្រទាលពុទ្ធមន្តធម្មជាតិដ៏កម្រចំនួន...