អចលនទ្រព្យជួល

GMAC អំពាវនាវដល់ម្ចាស់អគារជួលឲ្យរោងចក្របញ្ចុះថ្លៃឈ្នួល៣០% ខណៈបច្ចុប្បន្នរោងចក្រ១៨០ ប្រកាសព្យួរប្រតិបត្តិការ

GMAC អំពាវនាវដល់ម្ចាស់អគារជួលឲ្យរោងចក្របញ្ចុះថ្លៃឈ្នួល៣០%...

GMAC អំពាវនាវដល់ម្ចាស់អគារទាំងអស់ដែលជួលឲ្យ​រោងចក្រកាត់ដេរសម្លៀកបំពាក់ ស្បែកជើង និងផលិតផលធ្វើដំណើរនៅកម្ពុជា...