សំណង់ឧស្សាហកម្ម

ដើមឆ្នាំ២០២០ កម្ពុជាអនុម័តគម្រោងវិនិយោគចំនួន៧៦ មានទំហំវិនិយោគ ១,៥ ពាន់លានដុល្លារ

ដើមឆ្នាំ២០២០ កម្ពុជាអនុម័តគម្រោងវិនិយោគចំនួន៧៦ មានទំហំវិនិយោគ...

គម្រោងវិនិយោគចំនួន៧៦នេះ មានទំហំវិនិយោគ ១.៥០០លានដុល្លារអាមេរិក ដែលគិតត្រឹមរយៈពេលដើមឆ្នាំ២០២០ប៉ុណ្ណោះ

កំពង់ស្ពឺទទួលបានគម្រោងវិនិយោគថ្មី៧ មានទុនវិនិយោគខ្ទង់លានដុល្លារ

កំពង់ស្ពឺទទួលបានគម្រោងវិនិយោគថ្មី៧ មានទុនវិនិយោគខ្ទង់លានដុល្លារ

ដោយសារកូវីដ១៩មានការធ្លាក់ចុះផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចគម្រោងខ្លះត្រូវបានផ្អាក តែកម្ពុជាទទួលបានគម្រោងវិនិយោគជាបន្តបន្ទាប់ក្នុងនោះខេត្តកំពង់ស្ពឺជាគោលដៅសំខាន់មួយសម្រាប់អ្នកវិនិយោគ