សំណង់លំនៅឋាន

គម្រោងភូមិឋានធម្មជាតិក្រុងភ្នំនឹងជួយលើកកម្ពស់សម្រស់ខេត្តសៀមរាប

គម្រោងភូមិឋានធម្មជាតិក្រុងភ្នំនឹងជួយលើកកម្ពស់សម្រស់ខេត្តសៀមរាប

រហូតមកទល់ពេលនេះ ការលក់គម្រោងភូមិឋានធម្មជាតិក្រុងភ្នំ សម្រេចបានប្រមាណ៩0 ភាគរយហើយ...