សំណង់ពាណិជ្ជកម្ម

មជ្ឈមណ្ឌលស្រាវជ្រាវបច្ចេកវិទ្យាថ្មីគ្រោងបញ្ចប់ពាក់កណ្ដាលឆ្នាំ២០២០នេះ

មជ្ឈមណ្ឌលស្រាវជ្រាវបច្ចេកវិទ្យាថ្មីគ្រោងបញ្ចប់ពាក់កណ្ដាលឆ្នាំ២០២០នេះ

មជ្ឈមណ្ឌលបច្ចេកវិទ្យា ដែលមានទីតាំងនៅវិទ្យាស្ថានជាតិ NIPTICT កម្ពស់ ៤ជាន់ គ្រោងនឹងបញ្ចប់ជាស្ថាពរនៅចុងខែមិថុនា...

SCG បង្ហាញប្រតិបត្តិការអាជីវកម្មរបស់ខ្លួនក្នុងត្រីមាសទី១ ឆ្នាំ២០២០

SCG បង្ហាញប្រតិបត្តិការអាជីវកម្មរបស់ខ្លួនក្នុងត្រីមាសទី១...

SCG ប្រកាសលទ្ធផលប្រតិបត្តិការអាជីវកម្មរបស់ខ្លួន សម្រាប់ត្រីមាសទី១ ឆ្នាំ២០២០ និងបានដាក់ចេញនូវយុទ្ធសាស្ត្រដើម្បីដឹកនាំសង្គម...

CRUCG ជាក្រុមហ៊ុនម៉ៅការសាងសង់ចិនទទួលបានភាពជោគជ័យក្នុងការបង្កើនវឌ្ឍនភាពនៃសំណង់ THE PEAK

CRUCG ជាក្រុមហ៊ុនម៉ៅការសាងសង់ចិនទទួលបានភាពជោគជ័យក្នុងការបង្កើនវឌ្ឍនភាពនៃសំណង់...

ក្រុមហ៊ុន CRUCG បានដោះស្រាយដោយជោគជ័យនឹងបញ្ហានានា និងពន្លឿនវឌ្ឍនភាពនៃការសាងសង់សម្រាប់គម្រោង...

ត្រីមាសទី១ឆ្នាំ២០២០ កម្ពុជានាំចូលគ្រឿងសំណង់មានតម្លៃសរុបជាង៣០០លានដុល្លារ

ត្រីមាសទី១ឆ្នាំ២០២០ កម្ពុជានាំចូលគ្រឿងសំណង់មានតម្លៃសរុបជាង៣០០លានដុល្លារ

កម្ពុជាបាននាំចូលគ្រឿងសំណង់មានតម្លៃសរុបប្រមាណ ៣១៧លានដុល្លារ ក្នុងត្រីមាសទី១ឆ្នាំ២០២០