ផ្សារលក់រាយ

រាជធានីភ្នំពេញនៅតែមានទីផ្សារទូលាយសម្រាប់ការវិនិយោគលើមណ្ឌលផ្សារទំនើប

រាជធានីភ្នំពេញនៅតែមានទីផ្សារទូលាយសម្រាប់ការវិនិយោគលើមណ្ឌលផ្សារទំនើប

ទោះបីនៅរាជធានីភ្នំពេញមានផ្សារទំនើបមួយចំនួនបានបិទ ក៏ប៉ុន្តែក៏មានវត្តមានផ្សារទំនើបជាបន្តបន្ទាប់