ខុនដូរ

កត្តាអ្វីដែលជម្រុញឲ្យតម្រូវការខុនដូតម្លៃមធ្យមមានការកើនឡើង?

កត្តាអ្វីដែលជម្រុញឲ្យតម្រូវការខុនដូតម្លៃមធ្យមមានការកើនឡើង?

ប្រទេសកាន់តែជឿនលឿន បរិបទនៃការរស់នៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋក៏មានការផ្លាស់ប្ដូរផងដែរ ដែលទាមទារតម្រូវការជាចាំបាច់ក្នុងការរស់នៅពិសេសតម្រូវការលើវិស័យខុនដូ...