ស្វែងយល់អំពីនីតិវិធីក្នុងការបង្កើតក្រុមហ៊ុនសាងសង់នៅកម្ពុជា

ស្វែងយល់អំពីនីតិវិធីក្នុងការបង្កើតក្រុមហ៊ុនសាងសង់នៅកម្ពុជា
គម្រោងអគារ Thai Boon Rong World Trade Center ដែលនឹងត្រូវស្ថាបនាដោយក្រុមហ៊ុនសំណង់យក្សរបស់ចិន Sino Great Wall។ នៅកម្ពុជា ក្រុមហ៊ុនសាងសង់ត្រូវបានបែកចែកចេញជាបីប្រភេទគឺក្រុមហ៊ុនប្រភេទទី១ (ធំ) ក្រុមហ៊ុនប្រភេទទី២ (មធ្យម) និង ក្រុមហ៊ុនប្រភេទទី៣ (តូច)។ នៅក្នុងអត្ថបទនេះ KHB Media សូមបង្ហាញលោកអ្នកអំពីនីតិវិធីក្នុង ការបង្កើតក្រុមហ៊ុន​សាងសង់ ព្រមទាំងលក្ខខណ្ឌតម្រូវផ្សេងៗដេលស្របតាមច្បាប់នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា។ ជំហានទី១៖ ចុះបញ្ជីពាណិជ្ជកម្ម យោងទៅលើច្បាប់ស្តីពីវិធានពាណិជ្ជកម្ម និង បញ្ជីពាណិជ្ជកម្ម ក្នុងរយៈពេល ១៥ ថ្ងៃមុនពេលចាប់ផ្តើមធ្វើប្រតិបត្តិការអាជីវកម្ម ម្ចាស់អាជីវកម្មត្រូវធ្វើការចុះបញ្ជីក្រុមហ៊ុនរបស់ខ្លួននៅក្នុងបញ្ជីពាណិជ្ជកម្មនៃក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម។ ផ្អែកទៅលើប្រកាសលេខ ២១៣ ព.ណ ចបព.ប្រក ចុះថ្ងៃទី ២៤ ខែ មិថុនា ឆ្នាំ ២០១៦ របស់ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម ការចុះបញ្ជីពាណិជ្ជកម្ម ត្រូវធ្វើឡើងក្នុងប្រព័ន្ធស្វ័យប្រវត្តិកម្មរបស់ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម។ ដើម្បីអនុវត្តការចុះបញ្ជី ពាណិជ្ជកម្មបាន ម្ចាស់អាជីវកម្មតម្រូវឲ្យដាក់ជូនក្រសួងពាណិជ្ជកម្មនូវឯកសារដូចខាងក្រោមៈ
 1. ឯកសារបញ្ជាក់អាសយដ្ឋានដែលអាចជា វិក័យប័ត្រអគ្គិសនី វិក័យប័ត្រទឹក កិច្ចសន្យាជួលផ្ទះឬអគារ លិខិតប្រៃសណីយ៍ជាដើម​
 2. លក្ខន្តិកៈក្រុមហ៊ុន
 3. អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណ ឬ លិខិតឆ្លងដែនរបស់ម្ចាស់ហ៊ុន និងអភិបាល
 4. រូបថត ៤x៦
 5. សេចក្តីប្រកាសដោយសុទ្ធចិត្តរបស់អភិបាល​ ថាគ្មានជាប់ទោសពៃរ៍ក្នុងកិច្ចការពាណិជ្ជកម្ម រដ្ឋប្បវេណី ឬព្រហ្មទណ្ឌ និងមិនមែនជាមន្ត្រីរាជការ
ក្រសួងពាណិជ្ជកម្មនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា   ជំហានទី២៖ ចុះបញ្ជីពន្ធដារ ផ្អែកទៅលើប្រកាស ៤៩៦ សហវ ចុះថ្ងៃទី ០៦ ខែ មេសា ឆ្នាំ ២០១៦ ស្តីពីការចុះបញ្ជីពន្ធដារ បុគ្គលទាំងឡាយ ត្រូវទៅចុះបញ្ជីនៅរដ្ឋបាលសារពើពន្ធក្នុងរយៈពេល ១៥ ថ្ងៃ នៃថ្ងៃធ្វើការ ក្រោយពីបុគ្គលនោះចាប់ផ្តើមធ្វើសកម្ម ភាពសេដ្ឋកិច្ច ឬក្រោយពីពេលទទួលបានលិខិតបញ្ជាក់ការចុះបញ្ជីពាណិជ្ជកម្មចេញដោយក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម។ ដើម្បីចុះបញ្ជីពន្ធដារបាន ម្ចាស់អាជីវកម្មត្រូវភ្ជាប់មកជាមួយនូវឯកសារដូចខាងក្រោម៖
 1. លិខិតបញ្ជាក់ការចុះបញ្ជីដែលចេញដោយក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម (ច្បាប់ដើម)
 2. លក្ខន្តិកៈក្រុមហ៊ុន (ច្បាប់ដើម)
 3. លិខិតបញ្ជាក់ការតម្កល់ដើមទុនចុះបញ្ជីនៅធនាគារ (ច្បាប់ថតចម្លង)
 4. អត្តសញ្ញណប័ណ្ណសញ្ជាតិខ្មែរ ឬលិខិតឆ្លងដែន (ច្បាប់ថតចម្លង)
 5. សៀវភៅគ្រួសារ ឬសៀវភៅស្នាក់នៅ (ច្បាប់ថតចម្លង)
 6. លិខិតបញ្ជាក់ការស្នាក់នៅ ដែលចេញដោយអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ច (សម្រាប់ជនបរទេស) (ច្បាប់ដើម)
 7. រូបថតបច្ចុប្បន្ន (៤x៦) ចំនួន ០១ សន្លឹក របស់អភិបាល​ ម្ចាស់ភាគហ៊ុន បណ្ណាធិការ អ្នកតំណាង ដែលមានការបញ្ជាក់ឈ្មោះម្ចាស់រូបថត និងចុះហត្ថលេខាទទួលខុសត្រូវដោយប្រធានក្រុមប្រឹក្សា ភិបាល
 8. ប័ណ្ណកម្មសិទ្ធិកាន់កាប់ទីតាំង ឬកិច្ចសន្យាជួលទីតាំងប្រកបអាជីវកម្ម
 9. លិខិតបញ្ជាក់ការបង់ប្រាក់ពន្ធលើអចលនទ្រព្យ ឬព័ត៌មានអចលនទ្រព្យ
អគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារ ជំហានទី ៣៖ ស្នើសុំអាជ្ញាប័ណ្ណប្រកបអាជីវកម្មសាងសង់ ដូចដែលលោកអ្នកបានជ្រាបពីខាងដើម ក្រុមហ៊ុនសាងសង់បែងចែកជាបីប្រភេទគឺ ក្រុមហ៊ុនប្រភេទទី១ (ធំ) ក្រុមហ៊ុនប្រភេទទី២ (មធ្យម) និង ក្រុមហ៊ុនប្រភេទទី៣ (តូច)។ ប៉ុន្តែនៅក្នុងអត្ថបទនេះ យើងខ្ញុំសូមលើកយក តែក្រុមហ៊ុនប្រភេទទី៣ (តូច)មកជម្រាបជូនប៉ុណ្ណោះ។ បន្ទាប់ពីបានទទួលបុគ្គលភាពគតិយុត្តពីក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម ម្ចាស់អាជីវកម្មត្រូវដាក់ពាក្យស្នើសុំអាជ្ញាប័ណ្ណប្រកបអាជីវកម្មសាងសង់ ដោយភ្ជាប់មកជាមួយនូវឯកសារដូច ខាងក្រោម៖
 1. ពាក្យសុំប្រកបអាជីវកម្ម (០៣ ច្បាប់)
 2. ជីវប្រវត្តិសង្ខេបរបស់ប្រធានសហគ្រាស ឬក្រុមហ៊ុន ដោយមានបិទរូបថតទំហំ (៤x៦) (០៣ ច្បាប់)
 3. អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណ ឬលិខិតឆ្លងដែន (ជនបរទេស) របស់ប្រធានសហគ្រាស ឬក្រុមហ៊ុន (បញ្ជាក់ដោយ សាលារាជធានី ខេត្ត ក្រុង) (០៣ ច្បាប់)
 4. លិខិតបញ្ជាក់ទីលំនៅរបស់ប្រធានសហគ្រាស ឬក្រុមហ៊ុនពីសាលាឃុំ សង្កាត់ (ច្បាប់ដើម ០១ ច្បាប់ និង ថតចម្លង ០២ ច្បាប់) (០៣ ច្បាប់)
 5. លក្ខន្តិកៈរបស់សហគ្រាស ឬក្រុមហ៊ុន (បញ្ជាក់ដោយសាលារាជធានី ខេត្ត ក្រុង) (០១ ច្បាប់)
 6. កិច្ចសន្យាការងារសហគ្រាស ឬក្រុមហ៊ុន (០៣ ច្បាប់)
 7. បញ្ជីរាយឈ្មោះបុគ្គលិក និងអ្នកបច្ចេកទេស (០៣ ច្បាប់)
 8. អង្គការលេខរបស់សហគ្រាស ឬក្រុមហ៊ុន (០៣ ច្បាប់)
 9. បញ្ជីសម្ភារៈ បរិក្ខារគ្រឿងចក្រសំណង់របស់សហគ្រាស ឬក្រុមហ៊ុនសាងសង់ (០៣ ច្បាប់)
 10. វិញ្ញាបនបត្រចុះបញ្ជីពាណិជ្ជកម្ម (បញ្ជាក់ដោយសាលារាជធានី ខេត្ត ក្រុង) (០១ ច្បាប់)
 11. ជីវប្រវត្តិសង្ខេបរបស់នាយកបច្ចេកទេស មានបិទរូបថតទំហំ ៤x៦ (០៣ ច្បាប់)
 12. កិច្ចសន្យាការងាររវាងសហគ្រាស ឬក្រុមហ៊ុននិងអ្នកបច្ចេកទេសជានាយកបច្ចេកទេស (០៣ ច្បាប់)
 13. សញ្ញាបត្ររបស់អ្នកបច្ចេកទេស (បញ្ជាក់ដោយសាលារាជធានី ខេត្ត ក្រុង) ក្នុងនោះច្បាប់ដើម ០១ ច្បាប់ និង ថតចម្លង ០២ ច្បាប់ (ត្រូវមាន៖ វិស្វករ ០១ នាក់ មានបទពិសោធន៍ការងារក្នុងមុខ ជំនាញយ៉ាងតិច ០៥ ឆ្នាំ ជានាយកបច្ចេកទេស​ - និងវិស្វករយ៉ាងតិច ០២ នាក់ ដែលទទួលបន្ទុកជំនាញ ផ្សេងៗ) (០៣ ច្បាប់)
 14. ឯកសារបញ្ជាក់ដើមទុនពីធនាគារស្របច្បាប់ (ចុះបញ្ជីលើកដំបូង) ដែលមានដើមទុនយ៉ាងតិចចំនួន ២០.០០០.០០០ រៀល (០១ ច្បាប់)
ក្រសួងរៀបចំដែនដី នគរូបនីយកម្ម និង សំណង់   លិខិតអនុញ្ញាតប្រកបអាជីវកម្មសាងសង់
អត្ថបទដោយ: Vutha