ជួបជាមួយម្ចាស់អាជីវកម្មជាង ៥០០នាក់ និងរៀនសូត្រពីវាគ្មិនល្បីៗទាំងក្នុងប្រទេសកម្ពុជា និងបរទេស ជាមួយនឹងអត្ថប្រយោជន៍ជាច្រើនទៀត។

ជួបជាមួយម្ចាស់អាជីវកម្មជាង ៥០០នាក់ និងរៀនសូត្រពីវាគ្មិនល្បីៗទាំងក្នុងប្រទេសកម្ពុជា និងបរទេស ជាមួយនឹងអត្ថប្រយោជន៍ជាច្រើនទៀត។

នៅសល់តែ ៧ថ្ងៃទៀតតែប៉ុណ្ណោះ សម្រាប់ការចុះឈ្មោះជាក្រុម ជាមួយនឹងតម្លៃសំបុត្រពិសេសបំផុត ក្នុងកម្មវិធីមហាសន្និបាតប្រចាំឆ្នាំ របស់បណ្តាញធុរៈកិច្ច ប៊ី អិន អាយ កម្ពុជា ឆ្នាំ២០១៩

ជួបជាមួយម្ចាស់អាជីវកម្មជាង ៥០០នាក់ និងរៀនសូត្រពីវាគ្មិនល្បីៗទាំងក្នុងប្រទេសកម្ពុជា និងបរទេស ជាមួយនឹងអត្ថប្រយោជន៍ជាច្រើនទៀត។

សូមបងប្អូនដែលជាសមាជិករបស់ ប៊ីអិនអាយ កម្ពុជា រួមទាំងភ្ញៀវកិត្តិយសចុះឈ្មោះ និងទិញសំបុត្រឲ្យបានរួសរាន់ឡើង (ថ្ងៃផុតកំណត់ទី៣១ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៩)។

សម្រាប់ព័ត៌មានលំអិតរបស់កម្មវិធី និងការចូលរួមឧបត្ថម្ភ សូមទំនាក់ទំនងមកកាន់លេខ៖ 077 667 667 / 096 666 5789 / 087 819 488 / 098 824 499

អត្ថបទដោយ: Chinmony